Helene Rasmussen

Psy­ko­te­ra­pe­ut og coach

Skal vi gå vej­en sammen ?

Hej, mit navn er Hele­ne Ras­mus­sen. Min pas­sion er din histo­rie !
Jeg er klar til at lyt­te til dig !

Min historie

Jeg har altid været opta­get af for­an­drin­gens kunst. I mit arbej­de som sygeple­jer­ske og som psy­ko­te­ra­pe­ut og coach har jeg hjul­pet både patien­ter og kli­en­ter til at få skabt for­an­dring heni­mod det som styr­ker og giver indre livs­glæ­de. Jeg er fasci­ne­ret af de rol­ler vi har i vores rela­tio­ner, og hvor­le­des vi ofte begræn­ses i- og begræn­ser os selv ‑i vores væren, hvor vores til­ste­de­væ­rel­se ofte er betin­get af at ”gøre for at være.” . Jeg har selv erfa­ret hvor stor en for­skel det gør, når vi tør være den vi er, i for­hold til andre men­ne­sker men mest af alt i for­hold til os selv.

Jeg føler mig meget ydmyg og tak­nem­me­lig når jeg bli­ver invi­te­ret med på mine kli­en­ters rej­se- når jeg får lov til at være bisid­der på den rej­se det er, at udvik­le sig fra de begræn­sen­de rol­ler til at kun­ne være sit auten­ti­ske jeg. Det er en stor glæ­de, som jeg har delt med man­ge kli­en­ter- og det vil­le være en glæ­de at få lov at dele den med DIG.

Jeg har værdi på

Nærvær:

Når jeg lyt­ter til din histo­rie er det vig­tigt for mig at lyt­te med øjne, ører og hjer­te. Din per­son­li­ge histo­rie for­tæl­les ikke bare fra hove­d­et, den ople­ves også fra krop­pen og sjælen

Tålmodighed :

Din histo­rie er dit unik­ke fod­af­tryk i ver­den, og det er her fra din vej til for­an­dring star­ter. En per­son­lig for­an­dring kan tage tid. Jeg går med dig på vej­en, så du kan nå det, du ønsker. Det er dit tem­po som føl­ges, for at du kan føle dig tryg i din per­son­li­ge udvikling.

Ydmyghed :

Når du for­tæl­ler mig din histo­rie, er jeg dit ’ spejl’ med uddy­ben­de og nys­ger­ri­ge spørgs­mål , så du kan bli­ve klo­ge­re på dig selv og dine handlinger.

Min tilgang

I vores tera­pe­u­ti­ske rela­tion er det din histo­rie og dit ønske om for­an­dring som er i fokus. Med afsæt i det du ønsker, arbej­der vi sam­men med nænsom­hed for at få skabt mere bevidst­hed og klar­hed over din histo­rie.  Med en stør­re bevidst­hed bli­ver der fri­hed til at kun­ne leve og være mere som DIG. Du får mulig­hed for at fri­gø­re dig fra den del af din histo­rie, som ikke læn­ge­re tje­ner dig.

Som ID- tera­pe­ut har jeg man­ge for­skel­li­ge måder at arbej­de på i vores tera­pe­u­ti­ske rela­tion. Oftest er det sam­ta­le tera­pi, men der kan også ind­gå ele­men­ter af coa­ching- teg­ne­te­ra­pi- mind­ful­l­ness- fami­lie­op­stil­ling. Alt sam­men base­ret på mine erfa­rin­ger om hvad der kan hjæl­pe dig til den for­an­dring du ønsker.

Min pas­sion er din historie.

Lidt at læse

Artikler

Tøv ikke!
Allerede i dag kan du tage de første skridt på din egen sti!

12 + 1 =